Algemene Voorwaarden

  • De cliënt wordt voorgelicht over lichaamsgerichte psychotherapie (Holos massagetherapie en/of Primal Rebirth Therapie) de te verwachten effecten tijdens en na de behandelperiode, middels de website, de folder en/of gesprek tijdens de eerste behandeling.

   

  Beroepsvereniging

  • Bij Manon Jansen – Praktijk voor Massage en Bewustwording is een gekwalificeerd therapeut werkzaam.
  • De therapeut is aangesloten bij de beroepsvereniging VBAG en valt onder de gedragscode en het beroepsprofiel van deze beroepsvereniging.
  • De therapeut is gehouden te handelen conform de regelgeving van de beroepsvereniging VBAG.
  • De therapeut heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
  • De therapeut heeft een geldige EHBO-diploma met AED.
  • De therapeut is verplicht geheimhouding te betrachten ten aanzien van hetgeen in de sessies wordt besproken, alsmede de bijbehorende verslaglegging.
  • De therapeut hanteert de AVG privacy-regels
  • Met dat de cliënt een behandeling start, gaat hij/zij akkoord met gegevensverwerking conform de AVG privacy-regels zoals beschreven op de website www.manonjansen.nl.

   

  Behandelovereenkomst

  • Tijdens de eerste behandeling wordt door beide partijen een behandelovereenkomst ondertekend. Deze brengt voor beide partijen rechten en verplichtingen met zich mee, waarop zij aangesproken kunnen worden.
  • Met de ondertekening van deze behandelovereenkomst verklaren ondergetekenden kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de bepalingen waaronder de uitvoering van de overeenkomst plaats zal vinden.
  • De informatie in de behandelovereenkomst is vertrouwelijk, alsmede alles wat tijdens de sessies plaatsvindt en de bijbehorende verslaglegging door de therapeut. Alle eventuele nadelige gevolgen voortvloeiend uit het achterhouden van informatie, medisch of anderszins, zijn voor rekening van de cliënt.

   

  Beëindiging behandeling/behandelovereenkomst

  • Indien de cliënt voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan zij deze eenzijdig beëindigen.
  • De therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevraagd dat hij de overeenkomst voortzet.
  • De therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten, tenzij anders wordt overeengekomen.

   

  Medische informatie

  • Er wordt gewerkt met een medische vragenlijst waarin de gezondheid en het medisch verleden van de cliënt besproken wordt.
  • Voorafgaand aan de eerste afspraak zal een medische vragenlijst worden gemaild of desgewenst kan tijdens de eerste afspraak deze medische vragenlijst worden afgenomen. De cliënt verplicht zich middels deze medische vragenlijst relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.
  • De therapeut geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor (medische) complicaties die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de cliënt, voordoen welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de therapeut. De therapeut is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
  • Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan de behandeling gestaakt worden en kan cliënt worden doorverwezen naar een arts. Vervolgbehandelingen zijn mogelijk zodra de behandelend arts hierin toestemt.
  • Is de cliënt reeds onder behandeling van een arts, therapeut of specialist, dan kan gevraagd worden met hem of haar te overleggen of een massage gedurende de behandelperiode toegepast mag worden.
  • Eventueel medicijngebruik of behandeling van arts, therapeut of specialist e.d. dient cliënt voor aanvang van de massage mede te delen. In een aantal gevallen is aanpassing van de behandeling hierop noodzakelijk.
  • Manon Jansen – Praktijk voor Massage en Bewustwording is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik.

   

  Informatieplicht

  • De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier.
  • De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling.
  • Alle persoonlijke en medische gegevens worden zonder de schriftelijke toestemming van cliënt nooit aan derden verstrekt.

   

  Betalingswijze

  • De cliënt gaat akkoord met de actuele tariefstelling voor een behandelsessie, contant of per overschrijving te voldoen.
  • De cliënt ontvangt na de sessies een factuur via de mail en accepteert hiermee de AVG privacy-regels.
  • Betaling van behandelingen geschiedt à contant of via overschrijving binnen 15 dagen na ontvangst van de factuur.
  • Annulering van een behandelingsafspraak is tot 24 uur voor aanvang telefonisch mogelijk.
  • Bij annulering minder dan 24 uur van tevoren of bij niet verschijnen wordt het consult volledig in rekening gebracht.
  • Het te betalen bedrag dient binnen 14 dagen te worden overgemaakt naar op deze factuur vermelde bankrekening. Indien het bedrag niet binnen die termijn is voldaan, volgt een eerste betalingsherinnering. Indien deze eerste herinnering niet binnen een termijn van 14 dagen is betaald, volgt een tweede betalingsherinnering. Indien deze ook niet binnen een termijn van 14 dagen wordt voldaan, wordt de verdere afhandeling overgedragen aan een incassobureau.

   

  • Manon Jansen – Praktijk voor Massage en Bewustwording is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen en ongevallen in en rondom het gebouw van de behandelruimte.
  • Schade die tijdens de therapie door de cliënt is toegebracht aan spullen van de praktijk of eigendommen van de therapeut, is voor rekening van de cliënt.
  • De cliënt dient zorg te dragen voor persoonlijke hygiëne.
  • De cliënt dient tijdig aanwezig te zijn op de overeengekomen locatie en tijdstip. Manon Jansen – Praktijk voor Massage en Bewustwording behoudt zich het recht voor cliënten te weigeren zonder opgaaf van reden.

 

Iedereen die gebruik maakt van de behandelingen bij Manon Jansen – Praktijk voor Massage en Bewustwording verklaart daarmee akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden.