Disclaimer

Disclaimer voor www.manonjansen.nl
Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.manonjansen.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Manon Jansen – Praktijk voor Massage en Bewustwording. In deze disclaimer geef ik aan onder welk voorbehoud ik de informatie op mijn website aan u aanbied.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Manon Jansen – Praktijk voor Massage en Bewustwording is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Manon Jansen – Praktijk voor Massage en Bewustwording.

Inhoud

U kunt geen rechten ontlenen aan de gegevens op deze website.
Manon Jansen – Praktijk voor Massage en Bewustwording streeft ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden, maar kan niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is.
Manon Jansen – Praktijk voor Massage en Bewustwording aanvaardt daarom in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij schade of letsel als gevolg van, of voortvloeiend uit het gebruik van de informatie van deze website. Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houd ik me aanbevolen.
Hoewel ik alles in het werk stel om misbruik te voorkomen, is Manon Jansen – Praktijk voor Massage en Bewustwording niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website worden doorgestuurd of openbaar worden gemaakt.
Manon Jansen – Praktijk voor Massage en Bewustwording aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar via hyperlinks wordt verwezen.
Manon Jansen – Praktijk voor Massage en Bewustwording heeft uitsluitend de doelstelling geïnteresseerden in lichaamsgerichte Psychotherapie (met specialisaties: massagetherapie en primal rebirth therapie) te informeren over de bijdrage die onze diensten in de meest ruime zin van het woord kunnen leveren aan het behoud van een goede gezondheid en/of het herstel daarvan. Daarnaast stelt Manon Jansen – Praktijk voor Massage en Bewustwording deze geïnteresseerden op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van lichaamsgerichte Psychotherapie in relatie tot gezondheid in de breedste zin van het woord.
Manon Jansen – Praktijk voor Massage en Bewustwording kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de gepubliceerde informatie.

Medische diagnose

Deze site is niet bedoeld als vervanging van een medische diagnose en de lezer wordt nadrukkelijk geadviseerd zijn of haar arts te raadplegen voor specifieke informatie over zijn persoonlijke gezondheidssituatie.
Aan de berichtgevingen die Manon Jansen – Praktijk voor Massage en Bewustwording publiceert kunt u geen rechten ontlenen en niet beschouwen als een aanbeveling om ziektes te behandelen.

Geen garantie op juistheid

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat Manon Jansen – Praktijk voor Massage en Bewustwording streeft naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Manon Jansen – Praktijk voor Massage en Bewustwording te mogen claimen of te veronderstellen.
Manon Jansen – Praktijk voor Massage en Bewustwording streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kan ik daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Ik behoud  het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

E-mail

Alle e-mail berichten (inclusief bijlagen) van Manon Jansen – Praktijk voor Massage en Bewustwording zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de hierin verstrekte informatie kan Manon Jansen – Praktijk voor Massage en Bewustwording geen aansprakelijkheid aanvaarden, evenmin kunnen aan de inhoud van e-mail berichten (inclusief bijlagen) rechten worden ontleend. De inhoud van e-mail berichten (inclusief bijlagen) kunnen vertrouwelijke informatie bevatten en zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde van dat bericht. Indien u niet de beoogde ontvanger van dat bericht bent, verzoekt Manon Jansen – Praktijk voor Massage en Bewustwording u om het e-mail bericht te verwijderen, eventuele bijlagen niet te openen en wijst Manon Jansen – Praktijk voor Massage en Bewustwording u op de onrechtmatigheid van het gebruiken, kopiëren of verspreiden van de inhoud van het onjuist verstuurde e-mail bericht (inclusief bijlagen).

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.manonjansen.nl op deze pagina.

Vragen, klachten of opmerkingen

Vragen, klachten of opmerkingen over mijn disclaimer kunt u e-mailen naar: info@manonjansen.nl