Privacyverklaring

Zoals je ongetwijfeld gehoord of gelezen hebt, is er een nieuwe wetgeving rondom de GDPR of AVG. GDPR staat voor “General Data Protection Regulation” en dat vertalen we in Nederland naar de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG). Deze wetgeving is gemaakt om jou en alle Europese burgers meer controle te geven over hun privacy gevoelige gegevens.

De AVG is op 24 mei 2016 in werking getreden, maar vanwege een implementatieperiode van twee jaar is deze wet pas van toepassing vanaf 25 mei 2018. Op dat moment vervangt de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG) de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Meer informatie hierover kunt u, onder andere, vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

In het kader van de nieuwe privacywetgeving zal ik hieronder kort en in duidelijke taal beschrijven hoe de informatie die je mij geeft, wordt behandeld, gebruikt en opgeslagen.

Gebruiker van deze privacyverklaring en verantwoordelijke voor verwerking van gegevens ben ik, Manon Jansen. De eigenaresse van Manon Jansen – Praktijk voor Massage en Bewustwording, gevestigd in Arnhem, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51696444.

informatieaanvragen en inschrijven trainingen/workshops

Via mijn website of via de mail kun je je aanmelden of informatie aanvragen voor mijn trainingen/ workshops. Bij aanmeldingen via het contactformulier op mijn website, kan Manon Jansen – Praktijk voor Massage en Bewustwording de onderstaande gegevens van je verwerken:

–        voor- en achternaam (verplicht veld)
–        e-mailadres (verplicht veld)
–        NAW-gegeven
–        Telefoonnummer
–        geboortedag
–        en natuurlijk voor welk traject, training of workshop je je wilt inschrijven,

Voor aanmeldingen of informatie via de reguliere e-mail  zal Manon Jansen – Praktijk voor massage en Bewustwording tenminste ook je naam en je emailadres verwerken.

intakeformulieren

Voorafgaand, tijdens of na een individuele sessie vult de hulpvrager een intakeformulier met medische vragenlijst en een behandelovereenkomst in.

Voorafgaand aan een workshop, training of opleiding vult iedere deelnemer een intakeformulier met medische vragenlijst en een participatieovereenkomst in en ondertekent deze. Dit doe ik om de veiligheid en gezondheid van de cursisten te waarborgen en om een aantal afspraken over de gang van zaken in mijn trainingen en workshops te bekrachtigen.

Op een intakeformulier worden de volgende gegevens verwerkt:

 • je NAW-gegevens, inclusief telefoonnummer, emailadres en beroep of studie;
 • een aantal medische gegevens;
 • contactgegevens zorgverzekeraar en huisarts.

Behoudens ikzelf (en bij trainingen een eventuele co-trainer) heeft niemand inzage in de medische gegevens.

individuele sessies

Voor een privacyverklaring voor individuele sessies verwijs ik door naar de daarvoor bestemde behandelovereenkomst en medische vragenlijst individuele sessies. Deze voldoen aan de eisen die gesteld worden in de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO)

doorverwijzing

In het geval dat een potentiële hulpvrager voor individuele therapie of training zich meldt bij Manon Jansen – Praktijk voor Massage en Bewustwording en ik zelf niet de diensten kan of wil bieden die deze persoon nodig heeft, kan ik (in overleg met de hulpvrager) contact opnemen met een andere (geregistreerde) therapeut of therapeut-in-opleiding om een cliënt mogelijk door te verwijzen.

Dossier

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO.

Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de gesprekken en uitgevoerde behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik :
– zorgvuldig om ga met uw persoonlijke en medische gegevens
– ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw geboortedatum
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals ‘Natuurgeneeskundig Consult, Massagetherapie’
 • De kosten van het consult

Bewaartermijn

Uiteraard houd ik me aan de wettelijke en fiscale verplichtingen zoals de plicht aan de Belastingdienst van het 7 jaar bewaren van facturen. De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.
Maar verder zal ik gegevens van jou niet langer bewaren dan noodzakelijk voor het werk dat ik met jou doe.

beveiliging

Ik heb onder andere de volgende veiligheidsmaatregelen getroffen om je persoonsgegevens te beschermen:

 • De systemen waar ik gebruik van maak zijn alleen toegankelijk door middel van inloggegevens, die alleen bij mij bekend zijn.
 • Ik maak gebruik van beveiligde verbindingen (HTTPS) om de veiligheid van datatransfers te waarborgen.
 • Ik tref fysieke toegangsmaatregelen: niemand kan zonder mijn medewerking mijn woning met bedrijfsruimte betreden.

Je rechten met betrekking tot je gegevens

Je hebt de volgende rechten met betrekking tot je persoonsgegevens:

 • Je kunt via de e-mail of het contactformulier een verzoek indienen tot wijziging, aanvulling of verwijdering van je gegevens wanneer deze onjuist of niet (meer) relevant zijn.
 • Je kunt een verzoek indienen om inzage te verkrijgen in de gegevens die we van jou verwerken.
 • Je kunt een overzicht, in een gestructureerde en gangbare vorm, opvragen van de gegevens die we van jou verwerken en je hebt het recht op overdraagbaarheid van deze gegevens naar een andere dienstverlener.
 • Als je van mening bent dat ik niet goed omga met je persoonsgegevens kun je een klacht indienen bij mij, Manon Jansen – Praktijk voor Massage en Bewustwording. Als wij er niet samen uitkomen en het antwoord van mij op je klacht niet leidt tot een acceptabel resultaat, heb je het recht om een klacht over Manon Jansen – Praktijk voor Massage en Bewustwording in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie over de Autoriteit Persoonsgegevens en het indienen van klachten vind je op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Om deze rechten uit te kunnen oefenen, kun je contact opnemen met Manon Jansen – Praktijk voor Massage en Bewustwording via de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring.

Mailings

 1. Ongeacht hoe je je hebt aangemeld voor mijn mailinglijst (e-mail, mijn website of persoonlijk contact), jouw persoonlijke gegevens worden veilig bewaard door mijn e-mailplatform, Mailchimp, die dus GDPR goedgekeurd is.
 2. Jouw contactgegevens (zoals naam, e-mail, adres, telefoonnummer en social media accounts) zijn voor mij en voor mij alleen.

De informatie die ik van jou verzamel is basiscontactinformatie en wordt alleen gebruikt om e-mails te sturen over mijn praktijk: nieuwsberichten, blogs, aankomende trainingen/workshops en andere wetenswaardigheden.

 1. Ik koop, leen of deel geen e-maillijsten of andere persoonsgegevens. De enige mensen die mijn e-mailnieuwsbrieven ontvangen, zijn degenen die zich erop hebben geabonneerd. Door je te abonneren, geef je mij toestemming om je via e-mail op de hoogte te houden.
 2. Op elk gewenst moment kun je de nieuwsbrief opzeggen door de link onder de nieuwsbrief danwel door een e-mail te sturen naar inf0@manonjansen.nl

websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met mijn website zijn verbonden. Manon Jansen – Praktijk voor Massage en Bewustwording kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Ik raad je aan de privacyverklaring(en) van deze website(s) te lezen alvorens van deze website(s) gebruik te maken.

meldplicht datalekken

Conform de AVG ben ik verplicht om alle datalekken intern vast te leggen en te documenteren.
Bij datalekken in privacygevoelige data maak ik direct een melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

verwerkersovereenkomsten

Ik heb geen verwerkersovereenkomsten met andere partijen afgesloten.
De partijen die mijn gegevens verwerken (zoals Google, MijnDomein, de RBCZ, Mailchimp) omdat de partijen waarmee ik gegevens uitwissel vallen onder de algemene voorwaarden van de afzonderlijke bedrijven waarin specifieke gegevensverwerking conform de AVG en GDPR is opgenomen.

cookiebeleid

Op mijn website wordt gebruik gemaakt van cookies: kleine bestanden die verstuurd worden door een internetserver en die worden opgeslagen op je computer. Er worden alleen technische en functionele cookies gebruikt. De cookies die worden gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak van de bezoeker. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld voorkeursinstellingen. Je kunt de cookies weer verwijderen via je browserinstellingen. Daar kun je ook instellen welk soort cookies op je computer geplaatst worden.

 

wijziging privacyverklaring

Manon Jansen – Praktijk voor Massage en Bewustwording behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.. zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Je kunt deze vinden op mijn website www.manonjansen.nl.

contactgegevens:

Manon Jansen – Praktijk voor Massage en Bewustwording
Dorserserf 19
6846 AE Arnhem
06-45352674
Info@manonjansen.nl

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 19 juni 2019.